platformA

Výkonná a přitom lehká mapová platforma

pcmobiletablet

GIS je důležitý informační systém pro vlastníky, provozovatele a správce inženýrských sítí a infrastruktury. GIS slouží mnoha agendám a operacím ve společnosti. S twiGIS můžete uživatelům usnadnit práci a dostat data ke všem zaměstnancům. Tím zhodnotit hodnotu dat a souvisejících procesů.

>10 000

10 000 000

>500 000 km2

Více než 10 tisíc koncových uživatelů používá twiGIS v každodenní podnikové činnosti v různých oblastech použití.

Dokáže spravovat obrovské datové sady se stovkami tříd a vrstev s miliony prvků a záznamů.

Spravované území napříč různými projekty

Funkce

1
Prezentace dat prostřednictvím mapy
Rychle a efektivně zobrazte GIS, BIM, CAD a všechna další data na mapě. Zobrazte svá data zcela novým způsobem pomocí stylizace založené na datech. Interaktivní "clustery" usnadňují zobrazení velkých objemů dat. Uživatelé si mohou nastavit vlastní konfiguraci mapy a používat procházení po jednotlivých podlažích na půdorysy budov a víceúrovňová data.
2
Prohlížení dat
Jednoduché zobrazení popisných dat v tabulkovém zobrazení s interaktivním propojením na grafické znázornění v mapovém okně. Snadné procházení, filtrování, úpravy a export dat. Prozkoumejte data v celkovém kontextu prostřednictvím přizpůsobitelných zobrazení vztahů.
3
Dotazování dat
Můžete si vybrat z mnoha způsobů vyhledávání požadovaných informací. Např. pomocí výběru z mapy, fulltextového vyhledávání, detekcí polohy GPS zařízení nebo zadáním adresy.
4
Údržba dat
Upravujte svá data snadněji než kdykoli předtím. Vkládejte/aktualizujte data přímo v terénu z přenosného zařízení nebo na počítači z kanceláře. Upravujte geometrii a atributy prvků v jedné aplikaci. Upravujte jednoduché geometrie pomocí vestavěného editoru přímo v mapě.
5
Ukládání souborů
Prohlížejte soubory spojené s vašimi záznamy nebo přikládejte dokumentaci přímo v terénu. Připojte ke svým datům téměř jakákoli data. Můžete dokonce pořizovat a prohlížet panoramatické fotografie.
6
Reporting
Vytvářejte šablony pro snadné generování sestav z vašich dat. Obsah sestavy lze plně přizpůsobit vašim potřebám. Připravte si šablony se seznamy a tabulkami souvisejících údajů ve vaší budově, místnostech atd. včetně mapových rozvržení vybraných prvků.
7
Export dat
Export dat prostřednictvím modulu EXPORT, který podporuje různé formáty dat (CSV, DGN, DWG, GeoJSON, SHP atd.), umožňuje sdílet filtrovaná data. Vyberte vrstvy a oblast zájmu pro export dat nebo vyberte požadované záznamy v tabulkovém zobrazení.
8
Mapové anotace
Kreslete a měřte na mapě a sdílejte své nápady s ostatními uživateli. Usnadněte si lepší spolupráci při každodenní agendě.
9
Přizpůsobení aplikace
Přizpůsobte si celkový vzhled aplikace pomocí svého loga a dalších nastavení. V rozhraní aplikace můžete upravit barevné schéma, moduly s jejich konfigurací a mnoho dalšího. Nastavte si každý pracovní prostor svého geoportálu zvlášť.
10
Doplňky a rozšíření
Chybí vám něco v jádru aplikace twiGIS? Existuje možnost naprogramovat nové funkce prostřednictvím modulů šitých na míru vašemu řešení.
11
Responsivní rozhraní
twiGIS adaptivně mění svůj vzhled v běžně používaných webových prohlížečích podle zařízení, které používáte, ať už je to počítač, tablet nebo chytrý telefon.
12
Základní funkce
twiGIS nabízí všechny základní funkce, které lze očekávat od moderního webového řešení GIS, jako je identifikace mapových objektů, prohlížení a editace atributů, fulltextové vyhledávání, měření/kreslení v mapě, tisk atd.
13
Administrace aplikace
Ke konfiguraci funkcí a parametrů twiGIS použijte desktopovou nebo webovou aplikaci. Definujte různé pracovní prostory určené pro různé uživatele a případy použití, přičemž každý z nich je definován s konkrétními připojenými daty k vrstvám. Nastavte uživatelské role tak, aby každá skupina mohla zobrazovat pouze přidělené pracovní prostory a prohlížet/upravovat omezené datové sady.
1
Data presentation through map
Quickly and efficiently display your GIS, BIM, CAD, and all other data on the map. See your data in a whole new way using data-driven stylization. Interactive "feature clusters" ease the display large volumes of data. Users can set their own map configuration and use floor-by-floor traversal for building floor plans and multi-level data.
1
Inspect your data
Simple viewing of descriptive data in table grid with interactive link to graphical representation in map window. Easily browse, filter, edit and export your data. Explore data in overall context through customizable relation views.
1
Query data
Choose from many ways to find the information you want. Query your data through map selection, “full-text” string search, based on parcel numbers or address. Find your location from device GPS location.
1
Data maintenance
Edit your data more easily than ever before. Insert/update data directly in the field from your portable device or on PC from your office. Edit geometry and attributes of the features in one application. Edit simple geometries with built-in editor directly in your map.
1
File storage
View files linked to your records or attach documentation directly in field. Attach almost any data to your data. You can even take and inspect panorama photos.
1
Reporting
Create templates to easily generate reports from your data. The report content is fully customizable to your needs. Prepare templates with lists and tables of related data in your building, rooms, etc., including map layouts of selected features.
1
Export data
Export data via our EXPORT module which supports various data formats (CSV, DGN, DWG, GeoJSON, SHP, etc.) to share your filtered data. Choose layers and area of interest to export data or select desired records in table view.
1
Map annotations
Draw and measure over the map to share your ideas with other users. Facilitate better cooperation during in your daily agenda.
1
Application customization
Customize the overall application appearance with your logo and other setups. Adjust the color scheme, modules with their configuration and many more in the app interface. Setup each workspace of your geoportal separately.
1
Application extensions
Do you miss something in twiGIS core app? There is a possibility to program new functionalities via modules tailored for your solution.
1
Responsive design
twiGIS changes adaptively it’s appearance in widely used web browsers according to the device you are using, whether it’s a PC, tablet, or smartphone.
1
Solid foundations
twiGIS features all the elementary functionalities one can expect from modern web-based GIS solution, like identify map objects, view, and edit attributes, full text search, map measurements, sketch in the map, print, etc.
1
Environment administration
Use desktop or web application to configure features and parameters of twiGIS. Define various workspaces designed for different users and use cases, each one defined with specific connected data to layers. Adjust user roles so each group can view only assigned workspaces and view/edit restricted datasets.
left
right

Rychlá a intuitivní
aplikace

Snadné používání a přirozený výkon byly jedním z klíčových důvodů pro vytvoření systému twiGIS. Nadále zůstává hlavním hlediskem při navrhování, zařazování nových funkcí, při průběžné optimalizaci a vývoji aplikace.

Proč twiGIS?

Jako jednoduchá aplikace nebo komplexní platforma slouží především k digitální podpoře správy dat a výkonu různých agend, zejména v oblasti infrastruktury, stavebnictví, technologií nebo GIS, BIM a CAD obecně.

Cíl je jednoduchý: zhodnotit hodnotu stávajících dat, informačních prostředí a procesů jejich co nejširším a přirozeným zpřístupněním všem zúčastněným stranám.

Download PDF
fast
Rychlá a intuitivní aplikace

Uživatelsky orientované a optimalizované uživatelské rozhraní se načte za několik sekund a reaguje ve zlomcích sekund.

devices
Plně responzivní

Přístup k datům a agendám odkudkoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení. Vyladěné responzivní webové uživatelské rozhraní zvyšuje efektivitu práce a oblíbenost u koncových uživatelů.

data
Grafické i atributové informace v jedné aplikaci

Integrovaná grafická a atributová data se zobrazují a spravují prostřednictvím jednotných formulářů a pracovních postupů.

export
INTEGRACE S OSTATNÍMI PODNIKOVÝMI SYSTÉMY

twiGIS jako propojovací prvek pro integraci dat a pracovních postupů. Snadná a srozumitelná prezentace integrovaných dat.

reports
přehledný Reporting

Výstup ve formě tabulek pro další zpracování nebo ve formě grafických sestav s možností integrace map, médií a vlastních dat.

import
ŠIROKÁ ŠKÁLA VSTUPNÍCH DAT

Jednoduchý a efektivní způsob prezentace jakýchkoli vstupních dat - ať už z databází, výkresů DWG nebo DGN, veřejných zdrojů nebo exotických datových formátů.

Publikujte
CAD, BIM,GIS data

Komukoliv publikujte data integrovaná na další datové zdroje a procesní informace.

  • Plnohodnotná GIS komponenta pro sítě, infrastrukturu a FM. Intuitivní, webová a mobilní.
  • Zobrazení mapy s vrstvami různých typů a zdrojů.
  • Zaměření na uživatele, profesionální řešení a procesy. Vytvářejte grafické poznámky a sdílejte data s kolegy.
  • Připojení a nahrávání dat z jakékoli databáze nebo integrovaného systému.
Download PDF
Aplikace
revitautocad
Databáze
postgrespostgismssqloracle
Výkresy
dwgdgn
Transformace dat
qgisfme

Icons module

home
HOME

Used to control workspaces, login, etc.

layers
LAYERS

Used to control layers, style settings, transparency, etc.

search
SEARCH

Used to search data from the map or via fulltext etc.

grid
TABLE

Used to work with data in table view etc.

measurement
DRAWING

Used for measuring and drawing in the map, etc.

navigation
NAVIGATION

Used to quickly display predefined areas.

bookmarks
BOOKMARKS

Used to display bookmarked data and saved drawings etc.

wvp
WVP

Used to work with expressions from the WVP expression portal.

export
EXPORT

Used to simplified export of GIS data to various output formats (CSV, DGN, DWG, GeoJSON, SHP) for further processing.

print
PRINT

Used to print maps etc.

add
CREATE

Used to create new elements in the data, etc.

Roadmapa

Navštivte naši roadmapu a získejte více informací o vývoji twiGIS: očekávané funkce budoucích verzí, přehled vydaných verzí s popisem klíčových funkcí a příklady. Zadejte nebo hlasujte pro nové nápady.

Online roadmapA v aplikaci Trello.

Reference

Platforma twiGIS byla implementována v řadě reálných a praktických aplikací. Od malých projektů, které pomáhají několika uživatelům v jejich každodenní agendě, až po rozsáhlé implementace ve velkých korporacích, kde twiGIS slouží jako hlavní podnikový systém integrující data a pracovní postupy pro stovky či tisíce interních i externích uživatelů.

Vyzkoušejte si!

Objevte funkce a možnosti systému twiGIS na několika DEMO projektech.

demo