loader

Rychlá mapová aplikace!

Uživatelsky přívětivá mapová aplikace pro vaše data a procesy. twiGIS je plně responzivní, uživatelsky orientovaná aplikace pro publikování a správu široké škály geografických dat, infrastruktury, CAD a BIM. Kompatibilní s platformami QGIS/PostGIS a platformou Autodesk.

Application areas

The versatility of twiGIS makes it possible to publish and manage data and digitise processes in many application areas. From classic GIS solutions to highly focused and specializad applications.

GIS pro inženýrské sítě a infrastrukturu

VODA/KANALIZACE
TEPLÁRENSTVÍ
TELCO
A DALŠÍ

GIS je důležitý informační systém pro vlastníky, provozovatele a správce inženýrských sítí a infrastruktury. GIS slouží mnoha agendám a operacím ve společnosti. S twiGIS můžete uživatelům usnadnit práci a dostat data ke všem zaměstnancům, a tím zhodnotit data i procesy. Spravujte data sítí, automatizujte vyjadřování, napojte se na centrální registry jako KN nebo DTM ČR.

ZJISTIT VÍCE

Správa majetku
FM

PASPORTY
BIM
SERVICE DESK
REVIZE
BEZPEČNOST
A DALŠÍ

twiGIS zajistí bezproblémovou správu veškeré dokumentace a záznamů týkajících se objektů, budov, místností, zařízení a technologií, personálu pomocí nejmodernějších nástrojů CAD a BIM integrovaných do jedné databáze a do dalších podnikových systémů. Nad evidencí pak lze vykonávat obvyklé agendy facility managementu - od např. service desku, revizí a servisu, správy klíčových systémů až po netriviální reporting a analýzu dat.

ZJISTIT VÍCE

Re.Check - údržba a revize

ÚDRŽBA
EVIDENCE
REVIZE
SERVIS
PLÁNOVÁNÍ
A DALŠÍ

Digitalizujte celé firemní procesy. Plánovaná údržba, revize a servis pomocí twiGIS Re.Check znamená eliminaci papírování, úsporu času a peněz. Můžete je spravovat na počítači, notebooku, tabletu i mobilu. Všichni zaměstnanci - vedoucí pracovníci, obchodníci, fakturanti, účetní, technici - mohou být online najednou ve stejné aplikaci s různými přístupy a právy. Speciální servisní modul twiGIS Re.Check je také posunem v odbavování servisních úkonů, například u zařízení budov, výtahů, strojů a dalších zařízení.

ZJISTIT VÍCE

Další oblasti

servisní prohlídky
sklad
revize
a další

Servis výtahů

twiGIS Lifts umožňuje zaznamenávat servisní činnosti a odborné prohlídky přímo na místě zásahu prostřednictvím mobilních zařízení. Aplikace twiGIS Lifts komplexně digitalizuje činnosti související se správou a údržbou výtahů.

zjistit více
plán závodu
technologie
zařízení

Monitoring výroby & IoT

Zavedení efektivní správy dat a jejich využití jako základu pro provoz a údržbu výrobních zařízení. Sledovat statické a online výrobní údaje o zařízení a uspořádání technologie.

zjistit více
ONLINE A OFFLINE katastrální data
analýzy

Katastr

Základem dobrého systému GIS jsou katastrální údaje. Kromě využití dat jako podkladu pro vlastní evidenci můžete s katastrálními daty pracovat přímo pro analýzy nebo pokročilou správu nemovitostí a pozemků.

zjistit více
Další oblasti

Funkce

1
Prezentace dat prostřednictvím mapy
Rychle a efektivně zobrazte GIS, BIM, CAD a všechna další data na mapě. Zobrazte svá data zcela novým způsobem pomocí stylizace založené na datech. Interaktivní "clustery" usnadňují zobrazení velkých objemů dat. Uživatelé si mohou nastavit vlastní konfiguraci mapy a používat procházení po jednotlivých podlažích na půdorysy budov a víceúrovňová data.
2
Prohlížení dat
Jednoduché zobrazení popisných dat v tabulkovém zobrazení s interaktivním propojením na grafické znázornění v mapovém okně. Snadné procházení, filtrování, úpravy a export dat. Prozkoumejte data v celkovém kontextu prostřednictvím přizpůsobitelných zobrazení vztahů.
3
Dotazování dat
Můžete si vybrat z mnoha způsobů vyhledávání požadovaných informací. Např. pomocí výběru z mapy, fulltextového vyhledávání, detekcí polohy GPS zařízení nebo zadáním adresy.
4
Údržba dat
Upravujte svá data snadněji než kdykoli předtím. Vkládejte/aktualizujte data přímo v terénu z přenosného zařízení nebo na počítači z kanceláře. Upravujte geometrii a atributy prvků v jedné aplikaci. Upravujte jednoduché geometrie pomocí vestavěného editoru přímo v mapě.
5
Ukládání souborů
Prohlížejte soubory spojené s vašimi záznamy nebo přikládejte dokumentaci přímo v terénu. Připojte ke svým datům téměř jakákoli data. Můžete dokonce pořizovat a prohlížet panoramatické fotografie.
6
Reporting
Vytvářejte šablony pro snadné generování sestav z vašich dat. Obsah sestavy lze plně přizpůsobit vašim potřebám. Připravte si šablony se seznamy a tabulkami souvisejících údajů ve vaší budově, místnostech atd. včetně mapových rozvržení vybraných prvků.
7
Export dat
Export dat prostřednictvím modulu EXPORT, který podporuje různé formáty dat (CSV, DGN, DWG, GeoJSON, SHP atd.), umožňuje sdílet filtrovaná data. Vyberte vrstvy a oblast zájmu pro export dat nebo vyberte požadované záznamy v tabulkovém zobrazení.
8
Mapové anotace
Kreslete a měřte na mapě a sdílejte své nápady s ostatními uživateli. Usnadněte si lepší spolupráci při každodenní agendě.
9
Přizpůsobení aplikace
Přizpůsobte si celkový vzhled aplikace pomocí svého loga a dalších nastavení. V rozhraní aplikace můžete upravit barevné schéma, moduly s jejich konfigurací a mnoho dalšího. Nastavte si každý pracovní prostor svého geoportálu zvlášť.
10
Doplňky a rozšíření
Chybí vám něco v jádru aplikace twiGIS? Existuje možnost naprogramovat nové funkce prostřednictvím modulů šitých na míru vašemu řešení.
11
Responsivní rozhraní
twiGIS adaptivně mění svůj vzhled v běžně používaných webových prohlížečích podle zařízení, které používáte, ať už je to počítač, tablet nebo chytrý telefon.
12
Základní funkce
twiGIS nabízí všechny základní funkce, které lze očekávat od moderního webového řešení GIS, jako je identifikace mapových objektů, prohlížení a editace atributů, fulltextové vyhledávání, měření/kreslení v mapě, tisk atd.
13
Administrace aplikace
Ke konfiguraci funkcí a parametrů twiGIS použijte desktopovou nebo webovou aplikaci. Definujte různé pracovní prostory určené pro různé uživatele a případy použití, přičemž každý z nich je definován s konkrétními připojenými daty k vrstvám. Nastavte uživatelské role tak, aby každá skupina mohla zobrazovat pouze přidělené pracovní prostory a prohlížet/upravovat omezené datové sady.
1
Data presentation through map
Quickly and efficiently display your GIS, BIM, CAD, and all other data on the map. See your data in a whole new way using data-driven stylization. Interactive "feature clusters" ease the display large volumes of data. Users can set their own map configuration and use floor-by-floor traversal for building floor plans and multi-level data.
1
Inspect your data
Simple viewing of descriptive data in table grid with interactive link to graphical representation in map window. Easily browse, filter, edit and export your data. Explore data in overall context through customizable relation views.
1
Query data
Choose from many ways to find the information you want. Query your data through map selection, “full-text” string search, based on parcel numbers or address. Find your location from device GPS location.
1
Data maintenance
Edit your data more easily than ever before. Insert/update data directly in the field from your portable device or on PC from your office. Edit geometry and attributes of the features in one application. Edit simple geometries with built-in editor directly in your map.
1
File storage
View files linked to your records or attach documentation directly in field. Attach almost any data to your data. You can even take and inspect panorama photos.
1
Reporting
Create templates to easily generate reports from your data. The report content is fully customizable to your needs. Prepare templates with lists and tables of related data in your building, rooms, etc., including map layouts of selected features.
1
Export data
Export data via our EXPORT module which supports various data formats (CSV, DGN, DWG, GeoJSON, SHP, etc.) to share your filtered data. Choose layers and area of interest to export data or select desired records in table view.
1
Map annotations
Draw and measure over the map to share your ideas with other users. Facilitate better cooperation during in your daily agenda.
1
Application customization
Customize the overall application appearance with your logo and other setups. Adjust the color scheme, modules with their configuration and many more in the app interface. Setup each workspace of your geoportal separately.
1
Application extensions
Do you miss something in twiGIS core app? There is a possibility to program new functionalities via modules tailored for your solution.
1
Responsive design
twiGIS changes adaptively it’s appearance in widely used web browsers according to the device you are using, whether it’s a PC, tablet, or smartphone.
1
Solid foundations
twiGIS features all the elementary functionalities one can expect from modern web-based GIS solution, like identify map objects, view, and edit attributes, full text search, map measurements, sketch in the map, print, etc.
1
Environment administration
Use desktop or web application to configure features and parameters of twiGIS. Define various workspaces designed for different users and use cases, each one defined with specific connected data to layers. Adjust user roles so each group can view only assigned workspaces and view/edit restricted datasets.
left
right

Ocenění IFMA

Programy IFMA pro ocenění vynikajících provozovatelů, výrobců, distributorů a partnerů.

ifma

2020

2016

twiGIS získal další ocenění "Projekt roku 2020" od IFMA Czech Republic Chapter. Konkrétně za jeho využití v projektu "Modernizace a komplexní rozšíření podpory FM procesů" ve Skupině ČEZ. Více zde

Aplikace twiGIS získala ocenění "Projekt roku 2016" od IFMA Czech Republic Chapter. Konkrétně za její využití v projektu "HUGIS - efektivní zdroj informací pro správu majetku v Řízení letového provozu ČR". Více zde

Vyzkoušejte si!

Objevte funkce a možnosti systému twiGIS na několika DEMO projektech.

demo
CZ - Monitoring výroby & IoT
Monitoring výroby & IoT
CZ - Servis výtahů
Servis výtahů
CZ - GIS pro správu sítí a infrtastrukturu
GIS pro inženýrské sítě a infrastrukturu
CZ - Servisní úlohy
Servisní úlohy
CZ - Facility management
Správa majetku / FM
FIN - Utilities and infrastructure
Utilities and infrastructure
FIN - Facility management
Facility management
HUN - Utilities and infrastructure
Utilities and infrastructure
HUN - Facility management
létesítménygazdálkodás
EN - Plant monitoring & IoT
Plant monitoring & IoT
EN - Lifts servicing
Lifts servicing
EN - Service tasks
Service tasks
EN - Facility management
Facility management
EN - GIS for utilities and infrastructure
GIS for utilities and infrastructure